Vyřizování stížností a Reklamační řád

V případě, že nejste spokojeni se způsobem poskytování služeb ČSOB Pojišťovací makléř nebo máte dojem, že došlo k porušení vašich smluvních nebo zákonných práv, máte právo si stěžovat nebo poskytnuté služby reklamovat. Postupujte prosím dle připojeného Reklamačního řádu nebo lze stížnost podat písemně na adresu pojišťoven, ČNB, Dohled v pojišťovnictví, Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1. Případná žaloba může být podána u věcně a místně příslušného soudu v ČR. Zákazník spotřebitel je oprávněn, v případě mimosoudního řešení sporů týkajících se neživotního pojištění, obrátit se na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz)

Reklamační řád

Reklamační řád ČSOB Pojišťovací makléř, s.r.o. (dále jen „ČSOB PM“) upravuje způsob komunikace klienta nebo jiné osoby (dále jen „Klient“) a ČSOB PM v případech, kdy Klient podává ČSOB PM reklamaci nebo stížnost. Účelem Reklamačního řádu je stanovit obsahové náležitosti reklamace a stížnosti, postupy související s jejich podáním a podmínky řešení. Reklamaci Klient podává v případě, že se domnívá, že ČSOB PM nedodržel smluvní ujednání, případně že jednal v rozporu s právními předpisy. Stížnost Klienta směřuje vůči formě a obsahu poskytnutých informací nebo vůči jednání a vystupování pracovníků ČSOB PM, apod. Reklamace a stížnosti pro účely Reklamačního řádu dále označujeme souhrnným názvem „Podání“.

I. NÁLEŽITOSTI

Podání musí obsahovat:

  • - jméno, příjmení a datum narození u fyzické osoby, u fyzické osoby – podnikatele dále IČO, popř. obchodní firmu, u právnické osoby název/obchodní firmu, IČO a sídlo,
  • - kontaktní adresu, popř. telefonické nebo e-mailové spojení pro upřesňující dotazy ČSOB PM k Podání,
  • - číslo zákaznické smlouvy, má-li klient s ČSOB PM uzavřenou takovou smlouvu,
  • - popis s doložením dokumentace a dalších podstatných údajů (např. smluvní dokumentace, dosavadní komunikace s pracovníky ČSOB PM v této věci),
  • - případné další náležitosti dle konkrétního produktu či služby.

ČSOB PM je oprávněn vyzvat Klienta k doplnění Podání. Pokud Klient Podání ve stanovené lhůtě nedoplní, vyřídí je ČSOB PM podle dodaných údajů.

II. ZPŮSOB PODÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ A ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ O VYŘÍZENÍ

Klient ČSOB PM může Podání uplatnit jedním z následujících způsobů:

  • - e-mailem na adresu info@csobleasing.cz,
  • - telefonicky na čísle 420 230 029 111,
  • - písemně na adresu sídla ČSOB PM: ČSOB Pojišťovací makléř, s.r.o., Compliance a nefinanční rizika, Výmolova 353/3, 150 00 Praha 5

V případě, že ČSOB PM nevyřídí Podání do pěti dnů, vyhotoví Klientovi potvrzení o Podání, kde uvede, kdy Klient uplatnil právo reklamovat a lhůtu pro vyřízení Podání ze strany ČSOB PM. Při podání e-mailem, telefonicky či dopisem je potvrzení Klientovi zasláno elektronicky (standardně prostřednictvím ČSOB) nebo poštou. Při telefonickém podání je ČSOB PM oprávněn hovory nahrávat.

III. MOŽNOST ODVOLÁNÍ

V případě nesouhlasu s postupem ČSOB PM se Klient může obrátit také na Ombudsmana skupiny ČSOB, a to prostřednictvím kontaktního formuláře ombudsmana, e-mailem na adresu: ombudsman@csob.cz nebo poštou na adresu: Ombudsman ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.


IV. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ PODÁNÍ A ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ O JEHO VYŘÍZENÍ

Podání je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co Klient zjistil důvody pro reklamaci nebo stížnost, nejpozději však ve lhůtě stanovené příslušnými smluvními ujednáními a právními předpisy.

Lhůta pro vyřízení reklamace nebo stížnosti je 30 dnů od doručení do ČSOB PM, lhůta pro případnou opravu nebo doplnění Klientem se nezapočítává. Není-li možné reklamaci nebo stížnost v stanovené lhůtě vyřídit, ČSOB PM Klienta informuje o předpokládaném termínu vyřízení.

O vyřízení Podání ČSOB PM Klienta informuje písemně nebo e-mailem. Náklady spojené s vyřizováním reklamací a stížností uplatněných Klienty nese ČSOB PM.